วัฒนกุล พันธิการ์, รัตนโอภาส กฤษณ์วรา, และ แก้วคีรี สุรีรัตน์. 2017. “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 (2):43-52. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.12.