กาจันทร์ ทิวากร, แตงก่อ ธนกร, แก้วฉัยยา วีรชัย, สีหะวงษ์ นพรัตน์, วิไลพล ปฐมศก, และ เจริญสวรรค์ ปิยะนันท์. 2019. “ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 (1):9-17. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.2.