พ่วงศรี ปิยะภัทร, ฉัตรภูติ นนชณัต, และ พฤกษานุบาล อภิบาล. 2018. “ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 (1):1-7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.1.