โรจนอัมพวัน ถิรวุฒิ, พฤกษ์ภัทรานนต์ พรชัย, ตัณฑนุช สาวิตร์, อินา นัที, และ ชีวกุล จงวัฒน์. 2019. “การประเมินเทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 (2):38-45. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.12.