เด่นตรี สิทธิชัย, และ เหลือแดง บัญชา. 2018. “การออกแบบราโดมแบนด์กว้างสำหรับสายอากาศอาร์เรย์สำหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 (2):32-37. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.11.