แก้วดวงตา ศุภกิต, บางแก้ว นฤดม, วรรณเลิศ ระพี, และ พงศ์เจริญพาณิชย์ ชูวงค์. 2018. “การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 (2):26-31. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.10.