แปงหลวง กฤษณะ, เพชรวงษ์ ภูมิมนทร์, จิราสิต ฟองจันทร์, ทองสุก วิริยะ, และ ศิริลักษณ์ ศิวโรฒน์. 2016. “การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 (2):1-7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.7.