คำจันทร์ ว. .; ธันย์วัชรมงคล อ. .; คำจันทร์ ศ. . การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 56–63, 2021. DOI: 10.14456/rmutlengj.2021.12. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/247043. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.