แก้วพลอย ส. .; แก้วพลอย ส. .; จูมผา ว. . การเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพารา . วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 29–39, 2021. DOI: 10.14456/rmutlengj.2021.9. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/247026. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.