โรจนานุกูล จ. .; ระวังวงศ์ ส. .; หอมเขียว ช. . การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงคว้านรูในเหล็กหล่อเหนียวโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบสนองและการสึกหรอของเม็ดมีด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1–10, 2021. DOI: 10.14456/rmutlengj.2021.6. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/247016. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.