ศิริรักษ์ ว. .; จันต๊ะคาด ห. .; ลือสัก พ.; จินตอมรชัย ก. .; ปิ่นชัยมูล อ. .; สงวนแพง ส. .; สีตา ช. . การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 38–56, 2021. DOI: 10.14456/rmutlengj.2021.5. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/244630. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.