โภคาวัฒนา อ. . .; จินาชาญ ก. . สายธารคุณค่าของวิสาหกิจชุมชนแกงขมิ้นหนองหงส์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 28–37, 2021. DOI: 10.14456/rmutlengj.2021.4. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/244629. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.