วงษ์ปู่ ไ. . .; จิ๋วปัญญา ป. . การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 19–27, 2021. DOI: 10.14456/rmutlengj.2021.3. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/244627. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.