ขุนเอียด เ. .; วัชรศรีสำเริง ภ. . สมบัติทางไตรบอโลยีของเครื่องมือตัดและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กกล้าผสมสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถตักดิน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–11, 2020. DOI: 10.14456/rmutlengj.2021.1. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/244622. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.