อัศวฉัตรสกุล ว.; ภูมิกิตติพิชญ์ ก. การวิเคราะห์ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินที่กระแสฟ้าผ่าทางตรงขนาด 5 kA 10 kA และ 20 kA. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1–7, 2019. DOI: 10.14456/rmutlengj.2019.1. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/198489. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.