เงินคำคง ค.; จำรูญรัตน์ น.; แก้วหนัก ส.; เมืองใจ ก.; ตันติวา น.; มโนนันท์ น.; ศรีสุริยจันทร์ พ. Efficiency of the Microalgae Chlorella sp. TISTR 8432 to CO2 Capture from Biogas System. RMUTL Engineering Journal, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 51–58, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/184564. Acesso em: 4 mar. 2024.