อุทธิยัง เ.; เลิศนิธิจิรโชติ ว.; ปาระมี ไ.; เทียนทิพย์ ส.; มาเทศน์ ส. A Study on Influence Angle of Die Surface in Deep Drawing Process. RMUTL Engineering Journal, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 35–40, 2016. DOI: 10.14456/rmutlengj.2016.16. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183916. Acesso em: 3 mar. 2024.