วรรณพรหม ว.; กิตติวรเชฏฐ์ ว.; สาลี ส.; ทรายแก้ว ณ.; เมืองใจ ว.; สมศักดิ์ ธ.; ทองปรอน จ.; กีรติกร ก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง กรณีศึกษา : งานวิศวกรรมเพื่อการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 1–7, 2016. DOI: 10.14456/rmutlengj.2016.11. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183814. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.