ฝั้นแก้ว ป.; เปนุจา ไ.; สันติชัยชาญ ส.; ทองแดงห่วง ส. การออกแบบและสร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 55–61, 2017. DOI: 10.14456/rmutlengj.2017.7. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183648. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.