ฝั้นแก้ว ป.; พงศ์พุฒิ ค.; พึ่งสุข บ.; ณ ลำปาง พ. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 25–32, 2017. DOI: 10.14456/rmutlengj.2017.3. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183629. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.