วิรุณพันธ์ ก.; สายเปลี่ยน ธ.; ใจชมพู ภ. การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–15, 2017. DOI: 10.14456/rmutlengj.2017.1. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183611. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.