หัตถสิน ย.; ปรีดี ว.; อินซ้อน ส. ประเมินการวัดความแม่นยำเครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 63–71, 2017. DOI: 10.14456/rmutlengj.2017.14. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183600. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.