เพียรตระกูล ธ.; คุณวิภูษิต ภ.; เจริญสาธิต ก.; เจริญสาธิต ก. การติดตามการสั่นของวัตถุในวิดีโอเงียบเพื่อสกัดเสียง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 53–62, 2019. DOI: 10.14456/rmutlengj.2017.13. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183583. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.