วัฒนกุล พ.; รัตนโอภาส ก.; แก้วคีรี ส. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 43–52, 2017. DOI: 10.14456/rmutlengj.2017.12. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183578. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.