ใจชมภู ภ.; อุดมเกตุ ไ.; คล้ายเคลื่อน น.; วรวิชัย จ.; ชัยประเดิมศักดิ์ จ. การสร้างเครื่องกะเทาะข้าวโพด ให้กับชุมชนบ้านป่าแดงใต้ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 37–42, 2017. DOI: 10.14456/rmutlengj.2017.11. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183572. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.