กาจันทร์ ท.; แตงก่อ ธ.; แก้วฉัยยา ว.; สีหะวงษ์ น.; วิไลพล ป.; เจริญสวรรค์ ป. ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 9–17, 2019. DOI: 10.14456/rmutlengj.2018.2. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183137. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.