พ่วงศรี ป.; ฉัตรภูติ น.; พฤกษานุบาล อ. ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–7, 2018. DOI: 10.14456/rmutlengj.2018.1. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183088. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.