โรจนอัมพวัน ถ.; พฤกษ์ภัทรานนต์ พ.; ตัณฑนุช ส.; อินา น.; ชีวกุล จ. การประเมินเทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 38–45, 2019. DOI: 10.14456/rmutlengj.2018.12. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/182911. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.