แก้วดวงตา ศ.; บางแก้ว น.; วรรณเลิศ ร.; พงศ์เจริญพาณิชย์ ช. การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 26–31, 2018. DOI: 10.14456/rmutlengj.2018.10. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/182442. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.