แปงหลวง ก.; เพชรวงษ์ ภ.; จิราสิต ฟ.; ทองสุก ว.; ศิริลักษณ์ ศ. การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 1–7, 2016. DOI: 10.14456/rmutlengj.2018.7. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/172712. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.