คำจันทร์ ว. ., ธันย์วัชรมงคล อ. ., & คำจันทร์ ศ. . (2021). การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(2), 56–63. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.12