แก้วพลอย ส. ., แก้วพลอย ส. ., & จูมผา ว. . (2021). การเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพารา . วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(2), 29–39. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.9