ศิริรักษ์ ว. ., จันต๊ะคาด ห. ., ลือสัก พ., จินตอมรชัย ก. ., ปิ่นชัยมูล อ. ., สงวนแพง ส. ., & สีตา ช. . (2021). การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), 38–56. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.5