วงษ์ปู่ ไ. . ., & จิ๋วปัญญา ป. . (2021). การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), 19–27. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.3