ขุนเอียด เ. ., & วัชรศรีสำเริง ภ. . (2020). สมบัติทางไตรบอโลยีของเครื่องมือตัดและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กกล้าผสมสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถตักดิน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), 1–11. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.1