ตันนโยภาส ด. ., จันทร์มาตร์ ณ. ., & เจริญสุข น. . (2020). การใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตเพื่อทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์ . วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 5(2), 43–50. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.12