ถาวรวัตร์ เ. ., & บุญชูจรัส ส. . (2020). การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 5(2), 1–9. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.7