สิงห์เปา ศ., ชูตระกูล ป., & ศิริลักษณ์ ศ. (2019). The Study of Laterite Colour from Using Iron Ore Tailing Substitute Fine Aggregate. RMUTL Engineering Journal, 4(2), 16–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/231763