วิไลพล ป., เจริญสวรรค์ ป., สีหะวงษ์ น., เม่นเกิด จ., ประกอบกสิกรณ์ ป., & คำบุญ ป. (2019). Briquette Ratio Investigation of Charcoal Briquette Produced from Brick-Burning-Process Residual Charcoal. RMUTL Engineering Journal, 4(1), 40–50. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/198439