เงินคำคง ค., จำรูญรัตน์ น., แก้วหนัก ส., เมืองใจ ก., ตันติวา น., มโนนันท์ น., & ศรีสุริยจันทร์ พ. (2016). Efficiency of the Microalgae Chlorella sp. TISTR 8432 to CO2 Capture from Biogas System. RMUTL Engineering Journal, 1(1), 51–58. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/184564