อุทธิยัง เ., เลิศนิธิจิรโชติ ว., ปาระมี ไ., เทียนทิพย์ ส., & มาเทศน์ ส. (2016). การศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงหน้าดายในกระบวนการลากขึ้นรูปลึก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 1(2), 35–40. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.16