วรรณพรหม ว., กิตติวรเชฏฐ์ ว., สาลี ส., ทรายแก้ว ณ., เมืองใจ ว., สมศักดิ์ ธ., ทองปรอน จ., & กีรติกร ก. (2016). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง กรณีศึกษา : งานวิศวกรรมเพื่อการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 1(2), 1–7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.11