ฝั้นแก้ว ป., เปนุจา ไ., สันติชัยชาญ ส., & ทองแดงห่วง ส. (2017). การออกแบบและสร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(1), 55–61. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.7