เจริญศรี ธ., อมรพิศาล น., อนุชิต น., & วิไลพล ป. (2017). อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการสกัดเย็นน้ำมันงา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(1), 33–36. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.4