ฝั้นแก้ว ป., พงศ์พุฒิ ค., พึ่งสุข บ., & ณ ลำปาง พ. (2017). การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(1), 25–32. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.3