วิรุณพันธ์ ก., สายเปลี่ยน ธ., & ใจชมพู ภ. (2017). การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.1