วัฒนกุล พ., รัตนโอภาส ก., & แก้วคีรี ส. (2017). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(2), 43–52. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.12