พ่วงศรี ป., ฉัตรภูติ น., & พฤกษานุบาล อ. (2018). ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(1), 1–7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.1