โรจนอัมพวัน ถ., พฤกษ์ภัทรานนต์ พ., ตัณฑนุช ส., อินา น., & ชีวกุล จ. (2019). การประเมินเทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), 38–45. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.12