แก้วดวงตา ศ., บางแก้ว น., วรรณเลิศ ร., & พงศ์เจริญพาณิชย์ ช. (2018). การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), 26–31. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.10